Zapewnienie bezpiecznych warunków na ulicach Krakowa podczas zimy

Zapewnienie bezpiecznych warunków na ulicach Krakowa podczas zimy

Wszystkie miejskie jednostki służb są zaangażowane w akcję o nazwie „Zima”. W sumie jest gotowych 265 jednostek do utrzymania dróg i chodników, w tym 73 duże maszyny do posypywania solą. Zgromadzono około 17 tys. ton soli, 3 tys. ton piasku i 570 ton chlorku wapnia, aby zapewnić bezpieczne warunki na jezdniach i chodnikach. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie koordynuje tę akcję.

Reprezentanci wszystkich miejskich spółek i jednostek, które każdego roku biorą udział w zimowym utrzymaniu miasta, zasiadają w miejskim komitecie koordynacyjnym ds. zimy. Dyspozytorzy MPO nieustannie sprawdzają prognozy pogody, monitorują temperaturę na powierzchniach ulic w mieście, a każdy pojazd uczestniczący w akcji „Zima” posiada system GPS. Dzięki monitoringu miejskiemu możliwy jest podgląd kluczowych punktów komunikacyjnych i ulic.

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania potrzeby interwencji, takich jak oblodzenie czy opady, konieczność odśnieżania ulic i chodników, bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima” za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Mogą również kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi za określone obszary.

Ze względów ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, służby utrzymujące tereny zielone nie mogą stosować soli. Odśnieżanie jest przeprowadzane mechanicznie, ręcznie oraz za pomocą piasku.

Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości, w szczególności takich jak budynki tymczasowe czy obiekty o dużych powierzchniach – hipermarkety, hale targowe, obiekty sportowe, magazyny – są przypominani o obowiązku usuwanie śniegu z dachów, sopli oraz odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Sople i nagromadzone na dachach warstwy śniegu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów, a także prowadzić do katastrof budowlanych.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należą: natychmiastowe uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości (z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych); natychmiastowe uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego; natychmiastowe usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej; składanie błota, śniegu, lodu na krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów oraz zachowujący minimum 1 metra od pnia drzewa.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Krakowie jest prowadzone zgodnie ze standardami określonymi przez Miejski Komitet Koordynacyjny ds. Zimy. Szczegółowe informacje na temat stanu utrzymania poszczególnych kategorii dróg, chodników, dróg rowerowych i innych obiektów można znaleźć na stronach zdmk.krakow.pl.