Kraków kontra zmiany klimatyczne: plan ochrony przed powodziami

Kraków kontra zmiany klimatyczne: plan ochrony przed powodziami

Zmienność warunków klimatycznych, w tym intensywne opady atmosferyczne, stają się coraz większym wyzwaniem dla miasta Kraków. Władze miejskie zaobserwowały zwiększone ryzyko wystąpienia powodzi i podtopień w rejonach Górki Narodowej, Witkowic oraz Prądnika Białego. Zagrożenie to jest spowodowane potencjalnymi wezbraniami potoku Bibiczanka, który już wielokrotnie przekraczał swoje brzegi i powodował szkody materialne, takie jak zalanie podziemnych garaży czy piwnic.

W obliczu nasilających się problemów związanych z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza w obszarach przepływu Bibiczanki, prezydent Krakowa podjął decyzję o utworzeniu specjalnego zespołu zadaniowego. Grupa ta będzie skupiać swoją uwagę na opracowaniu strategii ochrony przeciwpowodziowej dla zagrożonych rejonów miasta.

Podgrupa ds. zlewni Prądnika – Białuchy, Łęgówki została powołana do rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście możliwych zalań wodami opadowymi. Jej działania będą skupione również na potoku Bibiczanka. W porozumieniu z Wodami Polskimi przygotowane zostanie specjalne porozumienie dotyczące stworzenia kompleksowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni Bibiczanki. Plan ten będzie uwzględniał również kwestię odwodnienia dzielnicy Prądnik Biały.

W ramach działań prewencyjnych realizowanych w tym roku przez Wody Polskie, nastąpiło udrażnianie koryta Bibiczanki, które obejmowało m.in. koszenie skarp, wycinanie krzewów oraz usuwanie śmieci i przeszkód blokujących swobodny przepływ wody. Te prace, nadzorowane przez specjalistów od środowiska naturalnego, miały na celu zapewnienie niezakłóconego przepływu wód potoku nawet podczas najintensywniejszych opadów.