Radni Rady Miasta Krakowa podejmą decyzję o aktualizacji "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050"

Radni Rady Miasta Krakowa podejmą decyzję o aktualizacji "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050"

Miasto Kraków zaplanowało na najbliższą sesję obrad Rady Miasta, która odbędzie się jutro, głosowanie nad przyjęciem projektu zrewidowanej „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050”. Ten kluczowy dokument został zaktualizowany, aby sprostać nowym wyzwaniom, które niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się krajobraz społeczny, gospodarczy i środowiskowy miasta. Istotne jest również jego przystosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

Załączona do uchwały wyszczególnia, że Strategia Rozwoju Krakowa pełni rolę fundamentalnego dokumentu, który kieruje i określa cele rozwojowe dla miasta. Chociaż obecna Strategia została zatwierdzona przez Radę Miasta Krakowa 7 lutego 2018 roku, to dynamiczne zmiany warunków społeczno-gospodarczych na skalę globalną, krajową oraz regionalną sprawiły, że konieczne stało się jej zaktualizowanie. Potwierdzeniem potrzeby aktualizacji była ewaluacja on-going przeprowadzona w latach 2021 i 2022, jak również zaktualizowana pogłębiona diagnoza strategiczna, która została opracowana w pierwszej połowie 2022 roku.

W dniu 6 lipca 2022 roku, Rada Miasta Krakowa zatwierdziła uchwałę dotyczącą przystąpienia do procesu aktualizacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, określając jednocześnie szczegółowy sposób i harmonogram tworzenia projektu aktualizacji tego dokumentu. W planie zawarto także tryb konsultacji. Jutro, na najbliższej sesji obrad, radni będą decydować, czy finalny wynik tych prac i konsultacji zostanie oficjalnie przyjęty jako zaktualizowana Strategia.